Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา
ตารางแสดงวงเงิน และคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง(แฟลตครอบครัว) และทำรางระบายน้ำทิ้ง งานปรับปรุงกั้นห้องบ้านพักข้าราชการ 2 หลัง และซ่อมแซมบ้านพักนักศึกษาแพทย์ 1 หลัง ของโรงพยาบาลบางเลนจำนวน 1 งาน
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงาน ปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตและรางระบายน้ำบริเวณหลังตึกวันรัตน์
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ 4 รายการ
ประกาศจังหวัดนครปฐม
ตารางแสดงวงเงิน และราคากลางคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เช่าระบบเครื่องอ่านเอกซเรย์
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัสนื แอล อี ดี(LED TV)) และเครื่องมัลติมีเดีย(โปรเจ็คเตอร์) จำนวน 5 รายการ 5 เครื่อง สำหรับใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายโรงพยาบาลบางเลน อำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม
งานก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาวรั้ว 70 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 10 งาน
งานก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารห้องแพทย์แผนจีนและห้องกายภาพบำบัด(อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียงต่อเติม) โรงพยาบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน
ตารางแสดงวงเงิน งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราขการ โรงพยาบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 หลัง 1 งาน
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ 4 รายการ
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 6 รายการ
เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว (ประจำเตียง) และวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อผ้าผู้ป่วย)
ตารางแสดงวงเงิน งานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ ตามเอกสารเลขที่ ก.44/เม.ย/64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาติดตั้งประตูบานเลื่อนนิรภัย พร้อมอุปกรณ์เครื่องสแกนบัตรและชุดควบคุมประตูห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก+ป้ายชื่อ รพ.สต.และประตูรั้ว รพ.สต.ไทรงาม
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม(ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศห้องยูนิตทันตกรรมครั้งที่ 2)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ปรับปรุงห้องทันตกรรมและระบบระบายอากาศห้องยูนิตทันตกรรม)
ประกวดราคาจ้าง จ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม(ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศห้องยูนิตทันตกรรม)
ซื้อครุภัณฑ์การแพยท์จำนวน 6 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ ราคากลางงานหลังคาห้องผ่าตัด
ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสารจำนวน 25 รายการ
ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR) จำนวน 1 งาน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงห้องผ่าตัด 1 ตามเอกสารเลขที่ ก.80/ก.ค./62
ตารางแสดงวงเงินปรับปรุงซ่อมแซมห้องผ่าตัด จำนวน 1 งาน
ตารางแสดงวงเงินปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหน่วยซ่อมบำรุงเก่าและโรงครัว คลังพัสดุการแพทย์ อาคารหน่วยจ่ายกลางและห้องน้ำกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน
ตารางแสดงวงเงินการปรับปรุงหลังคาและซ่อมแซมฝ่าอาคารผู้ป่วยในชายจำนวน 1 งาน
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองไผ่จระเข้ จำนวน 1 งาน
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองไผ่จระเข้จำนวน 1 งาน
ประกาศการจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารตึกผู้ป่วยในหญิง 30 เตียง จำนวน 1 งาน จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง(ต่อเติม) และหลังคาทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน 1 งาน
ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเคอร์ จำนวน 6 รายการ
ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 รายการ
ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ
ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งวางระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 16 กล้อง 1 ระบบ
ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งประตูบานเลื่อนนิรภัย พร้อมอุปกรณ์เครื่องสแกนบันทึกเวลาเข้าออก
 
หน้าที่ : 1 2 3 4
 
 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters