Slide Banner
1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
3.กลุ่มงานทันตกรรม
4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
5.กลุ่มงานการแพทย์
6.กลุ่มงานโภชศาสตร์
7.กลุ่มงานรังวีวิทยา
8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
10.กลุ่มงานบริหารด้านปฐมภูมิและองค์รวม
11.กลุ่มงานการพยาบาล
จ้างเหมาปรับปรุงบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม (โครงการปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพ HOSxP-XE ๔.๐)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์)
ประกาศแผนเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ประจำปี 2567
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง ของโรงพยาบาลบางเลน จำนวน 1 งาน
ตารางแสดงวงเงินราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ข้าราชการ จำนวน 2 หลัง ของโรงพยาบาลบางเลน จำนวน 1 งาน
ตารางแสดงวงเงินและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 7 รายการ 10 เครื่อง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ , เอกสารประกวดราคาซื้อครภัณฑ์การแพทย์ - Copy
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุ 2 ชั้น และปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยนอก – ผู้พิการ ของโรงพยาบาลบางเลน จำนวน 1 งาน
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ , เอกสารประกวดราคาซื้อครภัณฑ์การแพทย์
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุ 2 ชั้น และปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยนอก – ผู้พิการ ของโรงพยาบาลบางเลน จำนวน 1 งาน
ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณพ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
จ้างเหมาติดตั้งปั๊มน้ำและวางท่อส่งน้ำระยะทาง 60 ม. และปรับปรุงระบบระบายน้ำ 1 งาน
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประการผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ
ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
งานจ้างเหมาปรับปรุงที่พักขยะติดเชื้อของ รพ.สต. 4 แห่ง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 11 รายการ โรงพยาบาลบางเลนและเครือข่ายโรงพยาบาลบางเลนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 รายการ - Copy - Copy
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับปรุงเทพื้นลานคอนกรีตและเทพื้นโรงจอดรถ(ด้านข้างตึกวันรัต) พื้นที่ 527.15 ตารางเมตร (หนา 0.12 เมตร) ของโรงพยาบาลบางเลน จำนวน 1 งาน
ร่างเอกสารประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 รายการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 11 รายการ โรงพยาบาลบางเลนและเครือข่ายโรงพยาบาลบางเลนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้))
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายไฟโรงพยาบาลบางเลน ป้ายไฟทางเข้า – ออกหน้าโรงพยาบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์)
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดฯ)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566 (เช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดฯ)
ตารางแสดงวงเงินและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่า เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) พร้อมเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับเกลี่ยพื้นเทคอนกรีต คสล. โรงจอดรถ หลังอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (แฟลตครอบครัว) พื้นที่ 380 ตารางเมตร ของโรงพยาบาลบางเลน จำนวน 1 งาน
ประกาศจังหวัดนครปฐม
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) พร้อมเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR) ด้วยวิธีประกวด
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
ตารางแสดงวงเงินและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รา
ตารางแสดงวงเงิน และคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง(แฟลตครอบครัว) และทำรางระบายน้ำทิ้ง งานปรับปรุงกั้นห้องบ้านพักข้าราชการ 2 หลัง และซ่อมแซมบ้านพักนักศึกษาแพทย์ 1 หลัง ของโรงพยาบาลบางเลนจำนวน 1 งาน
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงาน ปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตและรางระบายน้ำบริเวณหลังตึกวันรัตน์
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ 4 รายการ
ประกาศจังหวัดนครปฐม
 
หน้าที่ : 1 2 3 4 5
 
 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters