Slide Banner
1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
3.กลุ่มงานทันตกรรม
4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
5.กลุ่มงานการแพทย์
6.กลุ่มงานโภชศาสตร์
7.กลุ่มงานรังวีวิทยา
8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
10.กลุ่มงานบริหารด้านปฐมภูมิและองค์รวม
11.กลุ่มงานการพยาบาล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้))
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายไฟโรงพยาบาลบางเลน ป้ายไฟทางเข้า – ออกหน้าโรงพยาบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์)
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดฯ)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566 (เช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดฯ)
ตารางแสดงวงเงินและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่า เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) พร้อมเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับเกลี่ยพื้นเทคอนกรีต คสล. โรงจอดรถ หลังอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (แฟลตครอบครัว) พื้นที่ 380 ตารางเมตร ของโรงพยาบาลบางเลน จำนวน 1 งาน
ประกาศจังหวัดนครปฐม
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) พร้อมเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR) ด้วยวิธีประกวด
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
ตารางแสดงวงเงินและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รา
ตารางแสดงวงเงิน และคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง(แฟลตครอบครัว) และทำรางระบายน้ำทิ้ง งานปรับปรุงกั้นห้องบ้านพักข้าราชการ 2 หลัง และซ่อมแซมบ้านพักนักศึกษาแพทย์ 1 หลัง ของโรงพยาบาลบางเลนจำนวน 1 งาน
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงาน ปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตและรางระบายน้ำบริเวณหลังตึกวันรัตน์
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ 4 รายการ
ประกาศจังหวัดนครปฐม
ตารางแสดงวงเงิน และราคากลางคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เช่าระบบเครื่องอ่านเอกซเรย์
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัสนื แอล อี ดี(LED TV)) และเครื่องมัลติมีเดีย(โปรเจ็คเตอร์) จำนวน 5 รายการ 5 เครื่อง สำหรับใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายโรงพยาบาลบางเลน อำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม
งานก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาวรั้ว 70 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 10 งาน
งานก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารห้องแพทย์แผนจีนและห้องกายภาพบำบัด(อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียงต่อเติม) โรงพยาบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน
ตารางแสดงวงเงิน งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราขการ โรงพยาบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 หลัง 1 งาน
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ 4 รายการ
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 6 รายการ
เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว (ประจำเตียง) และวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อผ้าผู้ป่วย)
ตารางแสดงวงเงิน งานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ ตามเอกสารเลขที่ ก.44/เม.ย/64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาติดตั้งประตูบานเลื่อนนิรภัย พร้อมอุปกรณ์เครื่องสแกนบัตรและชุดควบคุมประตูห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก+ป้ายชื่อ รพ.สต.และประตูรั้ว รพ.สต.ไทรงาม
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม(ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศห้องยูนิตทันตกรรมครั้งที่ 2)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ปรับปรุงห้องทันตกรรมและระบบระบายอากาศห้องยูนิตทันตกรรม)
ประกวดราคาจ้าง จ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม(ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศห้องยูนิตทันตกรรม)
ซื้อครุภัณฑ์การแพยท์จำนวน 6 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ ราคากลางงานหลังคาห้องผ่าตัด
ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสารจำนวน 25 รายการ
 
หน้าที่ : 1 2 3 4
 
 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters