Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา

วิสัยทัศน์ Vision

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในปี 2561

ค่านิยม Core Values

มุ่งเน้นผู้ป่วย   ช่วยเหลือชุมชน   คนร่วมพัฒนา   พาองค์กรก้าวไกล

 

 

 

 

 
 

นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเลน
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 Fax 034-302541
free counters