Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลบางเลน โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
ประกาศโรงพยาบาลบางเลน เรื่อง มาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤิทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ประกาศโรงพยาบาลบางเลน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าประเมิน เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ขอรายผลการรับเรื่องร้องเรียน
ประกาศ พิจารณาความดีความชอบ รอบ2-2565
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศร่างประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ
เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว(ประจำเตียง) และวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อผ้าผู้ป่วย)
ตารางแสดงวงเงินปรับปรุงห้องทันตกรรม
 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงระเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
EB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมมรม STRONG…”
EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงด้านทุจริต”
EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB20 หน่วยงานมีการจำกัดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั้วไป(นักเทคนิคการแพทย์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
รับสมัครสอบคัดเลือกคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
รับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย-9 ธ.ค.64
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมิน(สัมภาษณ์)เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตารางแสดงวงเงิน และคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง(แฟลตครอบครัว) และทำรางระบายน้ำทิ้ง งานปรับปรุงกั้นห้องบ้านพักข้าราชการ 2 หลัง และซ่อมแซมบ้านพักนักศึกษาแพทย์ 1 หลัง ของโรงพยาบาลบางเลนจำนวน 1 งาน
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงาน ปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตและรางระบายน้ำบริเวณหลังตึกวันรัตน์
   
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters