Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา


ยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลค่ะ

พันธกิจ

1.จัดการด้านการให้บริการ สุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตราฐาน

2.เสริมสร้างระบบการจัดการ สุขภาพในชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

3.มีระบบบริหารจัดการที่บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์

1.ประชาชนได้รับการดูแลจากโรค และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาของพื้นที่

2.ประชาชน 5 กลุ่มวัยได้รับการส่งเสริม และดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม

3.เป็นองค์กรคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

4.มีการให้บริการสุขภาพแบบผสมผสานที่มีคุณภาพและมาตราฐาน

5.ภาคีสุขภาพ และชุมชน มีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่

6.การบริหารจัดการด้ารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาล

7.บริหารอัตรากำลังให้เพียงพอ บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพสร้างนวัตกรรม

8.มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และเกื้อกูล มีความผูกผัน และความผาสุขในการปฎิบัติงาน(Corporate Culture Building)

9.ระบบการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ

 

 

 
 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters