Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พกส.
ประกาศโรงพยาบาลบางเลน เรื่อง มาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤิทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ประกาศโรงพยาบาลบางเลน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าประเมิน เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ขอรายผลการรับเรื่องร้องเรียน
ประกาศ พิจารณาความดีความชอบ รอบ2-2565
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศร่างประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ
เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว(ประจำเตียง) และวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อผ้าผู้ป่วย)
ตารางแสดงวงเงินปรับปรุงห้องทันตกรรม
เผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
ห้ามผู้ใดหมิ่นประมาท สถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในทุกกรณี
ประกาศโรงพยาบาลบางเลน เรื่องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ประกาศโรงพยาบาลบางเลน เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2563
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลงานปี กลุ่มงานเภสัชกรรม 2562 สมบูรณ์
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เลื่อนประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
แจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายงานการจัดการข้อร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบางเลน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) ปีงบประมาณ 2563
ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
ประกาศแผนจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต. จำนวน 2 แห่ง
ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ประกาศแผนจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองไผ่จระเข้ จำนวน 1 งาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ
 
หน้าที่ : 1 2
 
 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters