Slide Banner
1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
3.กลุ่มงานทันตกรรม
4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
5.กลุ่มงานการแพทย์
6.กลุ่มงานโภชศาสตร์
7.กลุ่มงานรังวีวิทยา
8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
10.กลุ่มงานบริหารด้านปฐมภูมิและองค์รวม
11.กลุ่มงานการพยาบาล
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผุ้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 (1 ต.ค.2566 - 31 มี.ค.2567)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2566
นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย
ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รพ.บ
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รพ.บ
บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(ROPA) รพ
ขอบเขตของงานและราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รพ.บางเลน (ระยะเวลา 8 เดือน)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานในโรงพยาบาลบางเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 งาน
งานวันพ่อ2566
ประกาศ privacy policy แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่2
ประกาศ privacy policy นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณะสุข
แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โรงพยาบาล บางเลนขอสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนในการบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มินายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลบางเลน เรื่อง ทำลายฟิล์มX-ray
รายงานการจัดการ การ้องเรียนไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบ 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พกส.
ประกาศโรงพยาบาลบางเลน เรื่อง มาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤิทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ประกาศโรงพยาบาลบางเลน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าประเมิน เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ขอรายผลการรับเรื่องร้องเรียน
ประกาศ พิจารณาความดีความชอบ รอบ2-2565
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศร่างประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ
เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว(ประจำเตียง) และวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อผ้าผู้ป่วย)
ตารางแสดงวงเงินปรับปรุงห้องทันตกรรม
เผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม
 
หน้าที่ : 1 2 3
 
 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters