Slide Banner
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ
แจ้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากร
แผนเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) รพ.บางเลน ปีงบ 2563
คู่มือแนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล อาคารพักแพทย์ บ้านพักราชการ
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 14 รายการ
วันหยุดประจำเดือน มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ (รับสมัครงาน) 1 พ.ค. 62
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง วัสดุสำนักงาน งานบ้านฯ
แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา
กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (6 ก.ค.61)
คู่มือ DPAC
ฟรี! ฟรี! ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการพลังงาน”
4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน
คู่มือจัดการข้อร้องเรียน
รายงานข้อร้องเรียนไตรมาส 1
แผนป้องกันและปราบปราบการทุจริตของหน่วยงาน
กลุ่มบางเลนใสสะอาด
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบางเลน เดือนกุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลบางเลน เปิดรับตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) (8 ก.พ. 61)
ทำไมต้องแยกเงินเดือน ออกจากงบบัตรทอง? (18 ก.ค. 60)
นโยบายการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของโรงพยาบาลบางเลน (6 ก.ค. 60)
นโยบายการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (6 ก.ค. 60)
นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN HOSPITAL (6 ก.ค. 60)
 
หน้าที่ : 1 2 3
 
 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters