Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา


ยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลค่ะ
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฎิบัติงาน
EB24 หน่วยงานทีการกำหนดกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกัน และปราบปรามทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB19 หน่วยงานมีการร่วมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารที่โปร่งใส
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปี
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฎิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)
EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน Web Site ของหน่วยงาน
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม ภารกิจหลักของหน
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
หน้าที่ : 1
 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters