Slide Banner
1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
3.กลุ่มงานทันตกรรม
4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
5.กลุ่มงานการแพทย์
6.กลุ่มงานโภชศาสตร์
7.กลุ่มงานรังวีวิทยา
8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
10.กลุ่มงานบริหารด้านปฐมภูมิและองค์รวม
11.กลุ่มงานการพยาบาล
นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
ทัตแพทย์หญิงพัชรินทร์ ภูมชาต
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเลน
นายแพทย์นรวีร์ วัยนิพิฐพงษ
กลุ่มงานการแพทย์
นายสัญญา ทำนักผล
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ทันตแพทย์ธนารัชต์ เรืองประชานุกุล
กลุ่มงานทันตกรรม
นางภัทรภร สมประสงค์
กลุ่มงานกลุ่มงานบริการ ด้านปฐมภูมฺิ
นางฉวีวรรณ วาณิชยชาติ
กลุ่มงานเวชกรรมฟิ้นฟู
นางสาววรรณภา ขาวทอง
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
นายอานุภาพ เอี๊ยะมณี
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
นางสาวแพรวพัศ เอื้อโอภาพัฒน์
กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทย
นางสาวจุฑามาศ แก้วไทรนันท์
กลุ่มงานรังสีวทิยา
 
 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters