Slide Banner
ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR) จำนวน 1 งาน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงห้องผ่าตัด 1 ตามเอกสารเลขที่ ก.80/ก.ค./62
ตารางแสดงวงเงินปรับปรุงซ่อมแซมห้องผ่าตัด จำนวน 1 งาน
ตารางแสดงวงเงินปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหน่วยซ่อมบำรุงเก่าและโรงครัว คลังพัสดุการแพทย์ อาคารหน่วยจ่ายกลางและห้องน้ำกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน
ตารางแสดงวงเงินการปรับปรุงหลังคาและซ่อมแซมฝ่าอาคารผู้ป่วยในชายจำนวน 1 งาน
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองไผ่จระเข้ จำนวน 1 งาน
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองไผ่จระเข้จำนวน 1 งาน
ประกาศการจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารตึกผู้ป่วยในหญิง 30 เตียง จำนวน 1 งาน จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง(ต่อเติม) และหลังคาทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน 1 งาน
ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเคอร์ จำนวน 6 รายการ
ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 รายการ
ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ
ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งวางระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 16 กล้อง 1 ระบบ
ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งประตูบานเลื่อนนิรภัย พร้อมอุปกรณ์เครื่องสแกนบันทึกเวลาเข้าออก
ประกาศแผนจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต. จำนวน 2 แห่ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานรื้อถอนและติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศจำหน่ายขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 เครื่อง
แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ขออนุญาติเผยแพร่ราคากลางทางเว็บไซต์และติดประกาศบอร์ดข่าวสาร
เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 1 รายการ
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล อาคารพักแพทย์ และบ้านพักราชการ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 14 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานตีเส้นจราจร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้างเสาธง สูง 19 เมตร และรับปรุงที่เสียบเสาธงรั้ว และติดตั้งโคมไฟหัวเสา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประกาศจังหวัดนครปฐม (Lab 15 รายการ)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวนหนึ่งรายการ ได้แก่เตียงศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ
11 ม.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 4 รายการ
3 ม.ค. 62 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ได้แก่ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ .pdf
12 ธ.ค. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว(ประจำเตียง) และวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อผ้าผู้ป่วยและชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่) จำนวน 43 รายการ
30 พ.ย. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบอินเวอร์เตอร์) จำนวน 4 รายการ
30 พ.ย. 61 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
27 พ.ย. 61 ตามรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบอินเวอร์เตอร์) จำนวน 18 เครื่อง
20 พ.ย. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบอินเวอร์เตอร์) จำนวน 12 เครื่อง
7 พ.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 2090 ตร.ม.
19 ต.ค. 61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 2,090 ตร.ม..pdf
 
หน้าที่ : 1 2 3 4
 
 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters