Slide Banner
1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
3.กลุ่มงานทันตกรรม
4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
5.กลุ่มงานการแพทย์
6.กลุ่มงานโภชศาสตร์
7.กลุ่มงานรังวีวิทยา
8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
10.กลุ่มงานบริหารด้านปฐมภูมิและองค์รวม
11.กลุ่มงานการพยาบาล
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับปรุงเทพื้นลานคอนกรีตและเทพื้นโรงจอดรถ(ด้านข้างตึกวันรัต) พื้นที่ 527.15 ตารางเมตร (หนา 0.12 เมตร) ของโรงพยาบาลบางเลน จำนวน 1 งาน
เมื่อ : 5/04/2566 13:45:21 อ่าน : 97

ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับปรุงเทพื้นลานคอนกรีตและเทพื้นโรงจอดรถ(ด้านข้างตึกวันรัต) พื้นที่ 527.15 ตารางเมตร (หนา 0.12 เมตร) ของโรงพยาบาลบางเลน จำนวน 1 งาน 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters