Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัสนื แอล อี ดี(LED TV)) และเครื่องมัลติมีเดีย(โปรเจ็คเตอร์) จำนวน 5 รายการ 5 เครื่อง สำหรับใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายโรงพยาบาลบางเลน อำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม
เมื่อ : 16/07/2564 15:49:47 อ่าน : 191

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัสนื แอล อี ดี(LED TV)) และเครื่องมัลติมีเดีย(โปรเจ็คเตอร์) จำนวน 5 รายการ 5 เครื่อง สำหรับใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายโรงพยาบาลบางเลน อำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters