Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา
ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 รายการ
เมื่อ : 3/03/2563 14:12:25 อ่าน : 475

ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 รายการ 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters