Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา


ยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลค่ะ
31 ก.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ติดตั้งวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 16 กล้อง 1 ระบบ
เมื่อ : 31/07/2560 09:56:17 อ่าน : 322

 

31 ก.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ติดตั้งวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 16 กล้อง 1 ระบบ Click 


โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 Fax 034-302541
free counters