Slide Banner
1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
3.กลุ่มงานทันตกรรม
4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
5.กลุ่มงานการแพทย์
6.กลุ่มงานโภชศาสตร์
7.กลุ่มงานรังวีวิทยา
8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
10.กลุ่มงานบริหารด้านปฐมภูมิและองค์รวม
11.กลุ่มงานการพยาบาล
ผลงานกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบางเลน ปี 2561
เมื่อ : 5/07/2562 14:05:35 อ่าน : 3059

ผลงานกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบางเลน ปี 2561

1.ข้อมูลพื้นฐาน( รร.)

2.โครงสร้างบริหาร (รร)

3.บุคลากร(รร.)

4.สรุปผลการดำเนินงาน 2561(รร)

5.ADR 2561(รร)

6.คลินิก warfarin 2561(รร)

7.Asthma & COPD2561(รร)

8.Medreconcile 2561(รร)

9.งานคุ้มครองฯ (รร)

10.งานบริหารเวชภัณฑ์-2561(รร)

11.ตรวจยาเสื่อมสภาพ(ปี61)(รร)

12.งานเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ยา 2561 (พิศ) (รร)

13.งานบริหารจัดการวัคซีน-2561(รร)

14.งานบริหารจัดการเบิกชดเชยยา-2561(รร)

15.ยาหมดอายุในหน่วยงานอื่น 2561(กิฟ)(รร)

ปกหน้า

สารบัญ 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters