Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา
ผลงานกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบางเลน ปี 2560
เมื่อ : 26/02/2561 09:15:08 อ่าน : 1774

ผลงานกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบางเลน ปี 2560

1.ปกหน้า.pdf

2.สารบัญ.pdf

3.ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน.pdf

4.โครงสร้างบริหารงาน.pdf

5.บุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรม.pdf

6.สรุปผลการดำเนินงานประจำปี.pdf

7.งานเผ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์.pdf

8.งานดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยา warfain.pdf

9.งานบริการคลินิก Asthma&COPD.pdf

10.การทำ Medreconcile.pdf

11.งานจัดเตรียมยาแบ่งบรรจุ.pdf

12.การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข.pdf

13.งานบริหารเวชภัณฑ์ยา.pdf

14.งานตรวจสอบความถูกต้องของยาและเฝ้าระวังยาเสื่อมสภาพในคลังยา.pdf

15.งานเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ยา.pdf

16.งานบริหารจัดการวัคซีน.pdf

17.งานตรวจสอบยาหมดอายุและยาเสื่อมสภาพในโรงพยาบาล.pdf

18.งานติดตามและป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา.pdf 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters