Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
เมื่อ : 22/06/2563 08:41:45 อ่าน : 377

1.คำสั่งผู้รับผิดชอบ

2.คู่มือจัดการข้อร้องเรียน

เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

รายงานข้อร้องเรียน

EB 16

รูปภาพ 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters