Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา


ยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลค่ะ
EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี
เมื่อ : 22/06/2563 08:40:35 อ่าน : 202

ปริ้นสกรีนภาพ

เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Web Site รพ.บางเลน

แผนปฎิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลบางเลนปี 2562-2566

ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลบางเลนปี 2562-2566 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters