Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อ : 22/06/2563 08:38:48 อ่าน : 357

1แจ้งแนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพ

1.1 คู่มือแนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

2.แผนเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) รพ.บางเลน ปีง

3.1รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือน

3.2รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ธ.ค.62-ม.ค63

4.แจ้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากร

เผยแพร่เว็ปไซด์หน่วยงาน 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters