Slide Banner
1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
3.กลุ่มงานทันตกรรม
4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
5.กลุ่มงานการแพทย์
6.กลุ่มงานโภชศาสตร์
7.กลุ่มงานรังวีวิทยา
8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
10.กลุ่มงานบริหารด้านปฐมภูมิและองค์รวม
11.กลุ่มงานการพยาบาล
EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อ : 18/12/2563 10:41:38 อ่าน : 338

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5.2.2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

5.2.2ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564

5.2.2ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564

5.2.2ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2564

5.2.2ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564

5.2.2ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564

5.2.2ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564

2. ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563

3. ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563

4. ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters