Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา


ยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลค่ะ
10 ก.ค. 61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเทพื้นถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำภายในโรงพยาบาลบางเลน จำนวน 1 งาน
เมื่อ : 10/07/2561 14:53:53 อ่าน : 70

 

10 ก.ค. 61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเทพื้นถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำภายในโรงพยาบาลบางเลน จำนวน 1 งาน.pdf 


โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 Fax 034-302541
free counters