Slide Banner
1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
3.กลุ่มงานทันตกรรม
4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
5.กลุ่มงานการแพทย์
6.กลุ่มงานโภชศาสตร์
7.กลุ่มงานรังวีวิทยา
8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
10.กลุ่มงานบริหารด้านปฐมภูมิและองค์รวม
11.กลุ่มงานการพยาบาล
10 ก.ค. 61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเทพื้นถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำภายในโรงพยาบาลบางเลน จำนวน 1 งาน
เมื่อ : 10/07/2561 14:53:53 อ่าน : 821

 

10 ก.ค. 61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเทพื้นถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำภายในโรงพยาบาลบางเลน จำนวน 1 งาน.pdf 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters