Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา


ยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลค่ะ
22มี.ค.61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลบางเลน จำนวน 1 งาน
เมื่อ : 22/03/2561 11:11:19 อ่าน : 265

 

22 มี.ค. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลบางเลน   จำนวน 1 งาน.pdf 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 Fax 034-302541
free counters