Slide Banner
1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
3.กลุ่มงานทันตกรรม
4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
5.กลุ่มงานการแพทย์
6.กลุ่มงานโภชศาสตร์
7.กลุ่มงานรังวีวิทยา
8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
10.กลุ่มงานบริหารด้านปฐมภูมิและองค์รวม
11.กลุ่มงานการพยาบาล
ผลงานปี กลุ่มงานเภสัชกรรม 2562 สมบูรณ์
เมื่อ : 30/04/2563 08:27:43 อ่าน : 767

1.ข้อมูลพื้นฐาน( รร.)

2.โครงสร้างบริหาร (รร)

3.บุคลากร(รร.)

4.สรุปผลการดำเนินงาน 2562(รร)

5.ADR -2562

6.คลินิก warfarin 2562

7.Asthma & COPD 2562

8.Medreconcile 2562

9.งานบริหารเวชภัณฑ์2562

10.งานตรวจสอบยาในคลังฯ2562

11.งานเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2562 (พิศ)

12.งานบริหารจัดการวัคซีน-2562

13.งานบริหารจัดการเบิกชดเชยยา-2562

14.งานตรวจสอบยาหมดอายุในโรงพยาบาล 2562

15.งานจัดเตรียมยาแบ่งบรรจุ-2562

16.คลินิกจิตเวช 2562 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters