Slide Banner
1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
3.กลุ่มงานทันตกรรม
4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
5.กลุ่มงานการแพทย์
6.กลุ่มงานโภชศาสตร์
7.กลุ่มงานรังวีวิทยา
8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
10.กลุ่มงานบริหารด้านปฐมภูมิและองค์รวม
11.กลุ่มงานการพยาบาล
รายงานการจัดการข้อร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบางเลน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) ปีงบประมาณ 2563
เมื่อ : 21/02/2563 14:18:14 อ่าน : 655

รายงานการจัดการข้อร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบางเลน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) ปีงบประมาณ 2563 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters