Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน Web Site ของหน่วยงาน
เมื่อ : 22/06/2563 08:40:15 อ่าน : 428

ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

คำสั่งแต่งตั้ง จนท.

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เผยแพร่ข้อมูลลงเว็ปไซด์หน่วยงาน

รูปภาพ 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร 034-391129 หรือ 034-234797
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 หรือ 034-234797 Fax 034-302541
free counters