Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลบางเลน เปิดโครงการอบรมครูอนามัย ประจำปี 2560
เมื่อ : 29/06/2560 13:37:15 อ่าน : 236

            29 มิ.ย. 2560 โรงพยาบาลบางเลน นำโดย นายแพทย์จิรโรจน์  ธีระเดชธนะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเลน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมครูอนามัย ประจำปี 2560 โดยมีคณะครูและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 3 ตึกอำนวยการและอาคารผู้ป่วนนอก โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม 

นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเลน
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 Fax 034-302541
free counters