Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลบางเลน ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อ : 12/06/2560 10:41:06 อ่าน : 194

 

          วันที่ 8 มิถุนายน 2560  โรงพยาบาลบางเลน นำโดย นพ.จิรโรจน์    ธีระเดชธนะพงศ์ ร่วมต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และร่วมการประชุม การติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการ " ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสถานประกอบการในพื้นที่นำร่อง จ.นครปฐม " จากกรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 4 ตึกอำนวยการและอาคารผู้ป่วยนอก รพ.บางเลน 

นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเลน
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 Fax 034-302541
free counters